Convocator Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - 24-25.04.2012     pdf
AGOA 24.04.2012
     Procura speciala persoane fizice AGOA 24.04.2012  doc
     Procura speciala persoane juridice AGOA 24.04.2012  doc
     Raport Administratori 2011  pdf
     Raportul auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare la 31.12.2011
     Bilant la 31.12.2011  pdf
     Situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2011  pdf
     Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2011  pdf
     Note la situatiile financiare 2011  pdf
     Bugetul de venituri si cheltuieli  2012  pdf
     Program de investitii 2012  pdf
Raport curent 24.04.2012 pdf
| + -